کنایه از کمک کردن به برپایی فتنه در حل جدول جواب جدولانه یک

کنایه از کمک کردن به برپایی فتنه در بازی جدولانه | جواب کنایه از کمک کردن به برپایی فتنه در حل جدول چی میشه | پاسخ کامل بازی جدولانه | کنایه از کمک کردن به برپایی فتنه در حل جدولانه | راهنمای حل جدولانه 1 , 2 , 3 جواب جدولانه شرح در متن | جواب تمام مراحل جدولانه یک دو سه

.

.

.
جواب دامن زدن میباشد

نظر خود را در مورد پست بنویسید ...