زیان دیده و بده‌کار در حل جدول جواب جدولانه یک

زیان دیده و بده‌کار در بازی جدولانه | جواب زیان دیده و بده‌کار در حل جدول چی میشه | پاسخ کامل بازی جدولانه | زیان دیده و بده‌کار در حل جدولانه | راهنمای حل جدولانه 1 , 2 , 3 جواب جدولانه شرح در متن | جواب تمام مراحل جدولانه یک دو سه

.

.

.
جواب ورشکسته میباشد

نظر خود را در مورد پست بنویسید ...